Hoppa till sidans innehåll

Info om vårens aktiviteter med hänsyn till Corona

13 MAR 2020 09:22
Till alla våra medlemmar: Denna sida kommer att fungera som en uppdaterad info sida om vad som gäller för alla klubbens olika aktiviteter under resten av VT 2020 med hänsyn till Corona-viruset
 • Uppdaterad: 13 MAR 2020 09:22

Ber er titta här innan ni mailar och ställer frågor. Har ni något ni funderar på som ni inte hittar svar på här så är jag tacksam om ni hör av er så vi kan svara er och även lägga till den informationen här.

Ordinarie träningar

Vi kommer att genomföra alla ordinarie träningar så länge inga andra restriktioner kommer från regering, RF, Sv, Badmintonförbundet eller Täby Kommun.

Vi ber alla medlemmar att ta hänsyn till dessa förhållningsregler:

Att ej komma till hallen om man:

 • Under de senaste 14 dagarna vistats i de områden som har konstaterad omfattande smitta - även om man inte har någon symptom
 • Har umgåtts med person som har konstaterad Corona
 • Har tecken på luftvägsinfektion; ont i halsen, feber eller vanlig förkylning

Tänka på följande:

 • Tvätta händerna noggrant före och efter träning
 • Ej dricka ur samma flaska
 • Undvika onödig närkontakt med varandra

     

Vi ber alla respektera dessa restriktioner 

 

Eftersom samma gäller för vår personal och våra tränare kan vi inte fullt garantera att det kommer att finnas tränare på alla pass, men givetvis är det vår ambition.

Finns inte tränare kommer det vara fritt spel och vi ställer ut bollar mm.

Badmintonskolan håller på till och med v. 22 och träning för våra tävlingsgrupper t o m vecka 24

 

Ungdomsserien

Resten av säsongen är inställd, beslutat av Badminton Stockholm

 

Nationella Seriespelet Div 1-4

Resten av säsongen är inställd, beslutat av Badminton Sweden

 

Ungdoms-SM 20-22 Mars och Lag-SM Ungdom 16-17 maj för U13-U17

Badminton Sweden har nu tackat ja till vårt förslag, som vi alla verkligen hoppas blir av.

Då skall vi se till att det blir en riktig SM-fest och ett avstamp mot nästa säsong!

 Vi gör en Ungdoms-SM vecka under vecka 33 innan skolstart:

 • Vi arrangerar Lag-SM-Ungdom onsdag-torsdag
 • Kvalspel och lördag för U13 och U17 i Täby samt i Enskede för U15.
 • Samtliga finaler som planerat hos oss på söndag 16 Aug

 

KM 4 April -vår egen nybörjartävling för Badmintonskolan

 • Vi kommer inte att genomföra KM som planerat den 4 April.
 • Eventuellt försöker vi senare i slutet av Maj eller början av Juni beroende på hur Coronaspridningen utvecklas
 • Ny information kommer senast 1 Maj.
 • Om det blir senarelagt måste alla gå in och nyanmäla sig
 • Anmälningar görs som vanligt på vår anmälningslänk

 

Pickleball-tävlingen Täby Open den 28 mars

Inställt

 

Pickleball-SM 1-3 maj

Inställt av Sv. Pickleballförbundet. 

Kommer eventuellt att genomföras i Täby RacketCenter under hösten 2020

 

 

Svenska Cupen i Uppsala 8-10 maj

Inställt av Badminton Sweden

 

08-Cup-tävlingar

Det återstår 3 st 08-Cup tävlingar under våren:

19 April Girl Power i Täby - Inställt- Vi planerar att genomföra den under hösten 2020

19 April 08-Cup i Komet – Inställt av Badminton Stockholm

9 Maj i Haninge – Inställt av Badminton Stockholm

 

 

Övriga tävlingar

Alla övriga svenska sanktionerade tävlingar t o m 30 Juni är inställda av Badminton Sweden

 

Klubbresa till Gothenburg Open

Inställt av Badminton Sweden

 

Gotlandsspelen 6-10 Juli

Fortfarande planerat att genomföras, mer info kommer när det närmar sig

 

Katrineholmslägret 13-18 Juni

Sveriges Roligaste BadmintonLäger kommer vi såklart försöka att genomföra som planerat den 13-18 Juni. Information och anmälningsformulär

Avgiften faktureras såklart endast om lägret blir av.

Nästan 40 st är redan anmälda och vi har 90 platser.

Beslut om lägret blir av kommer senast sista Maj.

Om det inte blir av kommer vi om möjligt försöka att genomföra ett ”hemmaläger” samma datum i Täby RacketCenter och vår härliga natur i närheten. 

 

 

 

 

 

 

Peter Axelsson

Klubbchef/Täby Badminton

Info about spring activities with regard to Corona
13 MAR 2020 09:22 PM
To all our members: This page will serve as an updated info page on what applies to all the club's various activities during the remainder of VT 2020 with regard to the Corona virus
more
Created: 13 MAR 2020 09:22

Please look here before you email and ask questions. If you have something you are thinking about that you will not find an answer to here I am grateful if we hear from you so we can answer you and also add that information here.
 


Regular workouts

We will carry out all regular training as long as no other restrictions come from the government, RF, Sv, the Badminton Association or the municipality of Täby.

We ask all members to take these precautions into account:

Not to come to the hall if you:

• During the last 14 days, you have been staying in the areas that have found extensive infection - even if you have no symptoms

• Have been with a person who has found Corona

• Has signs of respiratory infection; sore throat, fever or common cold

Keep in mind the following:

• Wash your hands thoroughly before and after exercise

• Do not drink from the same bottle

• Avoid unnecessary close contact with each other      

We ask You all to respect these restrictions

As the same goes for our staff and our coaches, we cannot fully guarantee that there will be coaches on all passes, but of course that is our ambition. If there is no coach, it will be free play and we will display balls etc.

The badminton school is up to and including week 22 and training for our competition teams until week 24

Ungdomsserien

The rest of the season is cancelled, decided by Badminton Stockholm

National Series Game Div 1-4

The rest of the season is cancelled, decided by Badminton Sweden

Youth SM 20-22 March and Team SM Youth 16-17 May for U13-U17

Badminton Sweden has now accepted our proposal, which we really hope will work. Then we will make sure it will be a really SM-party and a perfect offspring to the next season!

We do a Youth SM week during week 33 before school starts:

• We arrange Team-SM-Youth Wednesday-Thursday

• Qualifying and Saturday for U13 and U17 in Täby and in Enskede for U15. • All finals scheduled with us on Sunday 16 Aug

KM 4 April - our own beginner competition for the Badminton School

• We will not implement KM as planned on April 4.

• We may try later in May or June depending on how the Corona spread develops

• New information is coming not later than April 15.

•If it is delayed, everyone must enter and re-register

• Applications are made as usual on our registration link

Pickleball competition on March 28

Cancelled

Pickleball SM May 1-3

Cancelled by Sv. Pickleballförbundet. Will possibly be implemented in Täby RacketCenter in the fall of 2020

The Swedish Cup in Uppsala May 8-10
Cancelled by Badminton Sweden

08-Cup Tournaments
There are 3 remaining 08-Cup competitions this spring:
April 19 Girl Power in Täby - Cancelled- If poosible we arrenge it during autumn 2020
19 April 08-Cup in Komet - Cancelled by Badminton Stocholm
9 May 08 Cup i Haninge - Cancelled by Badminton Stockholm Other competitions All other Swedish sanctioned competitions until 30 June are canceled by Badminton Sweden Club trip to Gothenburg Open Cancelled by Badminton Sweden

Gotland Games July 6-10
Still scheduled to be implemented, more info will come as it approaches

Katrineholm camp
Of course, Sweden's Funniest Badminton Camp we will try to implement as planned on June 13-18. Information and registration forms
Of course, the fee is billed only if the camp gets rid of.
Nearly 40 are already registered and we have 90 seats.
Decisions about the camp being canceled will be by May last.
If that does not happen, we will try to carry out a "home camp" on the same dates in Täby RacketCenter and our nearby fantastic nature
Skribent: Peter Axelsson
Epost: This is a mailto link

 

Här finner ni info samt anmälan till badminton- och squashskolan!

 

 

Sponsorer

 

peab


 

  

Forza logo

 

images[2]


sparre

 

 

 

 


 

 

Postadress:
Täby BM - Badminton
Täby RacketCenter, Flyghamnsvägen 16
18364 Täby

Kontakt:
Tel: 087565094
E-post: This is a mailto link

Se all info